Współpracujemy z WUP

O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową

Organizacje pozarządowe „robią coś zasadniczo odmiennego od tego, czym zajmują się firmy i władze. Firma dostarcza towarów i usług. Władze określają i egzekwują przepisy. Zadanie firmy kończy się w chwili, gdy klient kupuje wyrób, płaci za niego i jest zadowolony. Władze wywiązują się ze swoich funkcji, o ile prowadzona przez nie polityka sprawdza się w praktyce.
Organizacja pozarządowa nie dostarcza rynkowi towarów i usług ani nikim nie rządzi. Jej wyrób to nie para butów czy zbiór przepisów. Produktem organizacji jest zmiana, która zachodzi w człowieku pod wpływem jej działania. Organizacje są agentami zmian zachodzących w ludziach. Ich produktem jest wyleczony pacjent, uczące się dziecko, młody mężczyzna i młoda kobieta, którzy mają szacunek do samych siebie. Ten wyrób to zmiana zachodząca w ludzkiej egzystencji” (P.Drucker 1995, s.10)

„Fundacja Rozwoju Kina” została ustanowiona dnia 12 stycznia 2006 roku. Zgodnie z zapisem § 8 Statutu Fundacji „celem fundacji jest upowszechnianie wiedzy o kinie, promocja nowych technologii kinowych oraz wspieranie rozwoju rynku kinowego w Polsce”.

By realizować powyżej wymienione cele statutowe fundacja prowadzi działalność:
1) edukacyjną
2) szkoleniową
3) wydawniczą
4) oraz organizuje imprezy.

Działalność edukacyjna opiera się na promowaniu multimedialnych programów edukacyjnych aktywizujących młodzież, warsztatach przygotowujących świadomych odbiorców sztuki filmowej, wsparciu placówek oświatowych, nauczycieli i wychowawców.

Szkolenia mają za zadanie dostarczać wykwalifikowanych kadr niezbędnych do prowadzenia kin, promować nowe technologie kinowe oraz pośrednio wpływać na rozwój kina jako miejsca spędzania wolnego czasu. Rodzaje planowanych szkoleń można podzielić na podstawowe i specjalistyczne. Podstawowe są skierowane do osób, które mają pierwszy kontakt z branżą i chciałyby bądź podjąć pracę w kinie, bądź otworzyć własną działalność gospodarczą związaną z przemysłem czasu wolnego. Szkolenia specjalistyczne są przeznaczone dla osób już pracujących w branży a pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Planowane tematy szkoleń to marketing kinowy, aspekty prawne prowadzenia kina ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, zarządzanie kinem.
Dodatkowo fundacja realizuje warsztaty dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji.

Wydawanie książek i materiałów informacyjnych łączy się z pozostałymi rodzajami działalności. Będą to materiały szkoleniowe, książki i podręczniki. Planujemy wydać publikacje poświęcone wykorzystaniu multimediów w nauczaniu, a także innowacjom kinowym.

Organizacja imprez branżowych i nie tylko. Zorganizowaliśmy pierwszą edycję EuroCinema Forum, a obecnie przygotowujemy się jej drugiej edycji. Przygotowany został projekt „Noc kina” w Krakowie, który będzie realizowany pod warunkiem znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania.

Fundacja Rozwoju Kina na stałe współpracuje z krakowskimi kinami KIJÓW i MIKRO.

Zarząd Fundacji
Iwona Nowak – Prezes Zarządu

Nasz numer konta
Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania w formie finansowej, podajemy numer konta fundacji:

PL 91 1240 1444 1111 0010 0932 1279;

kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Statut
Poniżej zamieszczamy statut fundacji działającej pod nazwą „Fundacja Rozwoju Kina”.