INFORMACJA
Zamknij okienko
Ten dzia│ wymaga podania has│a:
Has│o: 
Zamknij okienko
Ten plik wymaga podania has│a:
Has│o: 
Zamknij okienko
 
Newsletter:
Email: 
Kod: 
Kod: 
Opcja:  dodaj usu˝
 O nas:
Statut
Poni┼╝ej zamieszczamy statut fundacji dzia┼éaj─ůcej pod nazw─ů "Fundacja Rozwoju Kina".

 

Statut Fundacji Rozwoju Kina

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1 

Fundacja pod nazw─ů Fundacja Rozwoju Kina, zwana dalej „Fundacj─ů”, zosta┼éa ustanowiona przez Apollo Film Sp. z o. o., zwan─ů dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporz─ůdzonym
w dniu 12 stycznia 2006 roku przez notariusza Grzegorza Iłowskiego z Kancelarii Notarialnej, w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 13, rep. 223/2006.

§ 2

Fundacja z chwil─ů wpisania do Krajowego Rejestru S─ůdowego uzyskuje osobowo┼Ť─ç prawn─ů  i dzia┼éa na podstawie przepisów obowi─ůzuj─ůcej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3 

Fundacja mo┼╝e u┼╝ywa─ç wyró┼╝niaj─ůcego znaku graficznego.

§ 4

 

Siedzib─ů Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5

Terenem dzia┼éalno┼Ťci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla w┼éa┼Ťciwej realizacji celów statutowych Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç poza granicami RP, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. 

§ 6

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 7

 

Dla realizacji swoich zada┼ä statutowych Fundacja mo┼╝e przyst─Öpowa─ç do spó┼éek i fundacji oraz tworzy─ç inne jednostki organizacyjne nie posiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej,
w szczególno┼Ťci Instytuty i placówki kulturalne.

 

 

Rozdział II

Cele Fundacji

 

§ 8 

Celem fundacji jest dzia┼éalno┼Ť─ç naukowa, naukowo-techniczna, o┼Ťwiatowa, kulturalna, tak┼╝e w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw spo┼éecznych, dobroczynno┼Ťci, ochrony zdrowia i pomocy spo┼éecznej, w szczególno┼Ťci upowszechnianie wiedzy o kinie, edukacja medialna i rozwój ICT, promocja nowych technologii kinowych oraz wspieranie rozwoju rynku kinowego w Polsce.

§ 9

 

1.      Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)      organizowanie seminariów, szkole┼ä, warsztatów, targów, wystaw i konferencji po┼Ťwi─Öconych rynkowi kinowemu;

2)      doskonalenie zawodowe osób dzia┼éaj─ůcych w obszarze kultury i edukacji,
ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem bran┼╝y kinowej,

3)      organizowanie i finansowanie pokazów promuj─ůcych rozwój kultury i bran┼╝y kinowej;

4)      wydawanie materia┼éów informacyjnych dotycz─ůcych kultury, w tym rynku kinowego;

5)      wdra┼╝anie nowych technologii,

6)      gromadzenie ┼Ťrodków materialnych i finansowych pozwalaj─ůcych na realizacj─Ö celów Fundacji;

7)      wspó┼éprac─Ö z osobami fizycznymi i prawnymi dzia┼éaj─ůcymi w zakresie obj─Ötym celem Fundacji a w szczególno┼Ťci z osobami i ┼Ťrodowiskami zaanga┼╝owanymi
w dziedzinie rozwoju kina tj. dystrybutorami filmów, dostawcami sprz─Ötu kinotechnicznego; 

8)      wspó┼éprac─Ö z publicznymi s┼éu┼╝bami zatrudnienia,

9)      dzia┼éalno┼Ť─ç szkoleniow─ů na rzecz osób bezrobotnych, poszukuj─ůcych pracy,
w szczególno┼Ťci kobiet, m┼éodzie┼╝y, seniorów, niepe┼énosprawnych 

10)  nawi─ůzywanie i utrzymywanie stosunków z mi─Ödzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji;

11)  promocj─Ö i wspomaganie edukacji,

12)  edukacj─Ö spo┼éeczn─ů

13)  us┼éugi doradcze i eksperckie

14)  organizowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç informacyjnych i promocyjnych

 

Rozdział III

Maj─ůtek Fundacji

Dzia┼éalno┼Ť─ç

 

§ 10

 

1.      Maj─ůtek Fundacji stanowi Fundusz Za┼éo┼╝ycielski w kwocie 10.000 z┼éotych, która to kwota wniesiona jest w ca┼éo┼Ťci przez Fundatora.

2.      Z Funduszu Za┼éo┼╝ycielskiego na dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů przeznacza si─Ö kwot─Ö 2.000 z┼éotych.

 

§ 11

 

┼Ürodki na realizacj─Ö celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej dzia┼éalno┼Ťci pochodz─ů z:

1)      darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne
i prawne, instytucje nie posiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej, obywateli pa┼ästw obcych lub podmioty zagraniczne;

2)      dotacji i subwencji osób prawnych;

3)      ┼Ťrodków bezzwrotnych pochodz─ůcych z Unii Europejskiej (w tym ┼Ťrodków funduszy strukturalnych i z programów wspólnotowych);

4)      innych ni┼╝ wymienione w pkt. 3 ┼Ťrodków bezzwrotnych pochodz─ůcych ze ┼║róde┼é zagranicznych

5)      nieruchomo┼Ťci i ruchomo┼Ťci otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundacj─Ö;

6)      dywidend i zysków z akcji lub udzia┼éów;

7)      odsetek od lokat kapita┼éowych i papierów warto┼Ťciowych;

8)      dochodów z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;

9)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 

§ 12

 

W razie powo┼éania do dziedziczenia, Prezes Fundacji sk┼éada, za zgod─ů Rady Fundacji, o┼Ťwiadczenie o przyj─Öciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
gdy w chwili sk┼éadania tego o┼Ťwiadczenia jest oczywiste, ┼╝e stan czynny spadku znacznie przewy┼╝sza d┼éugi spadkowe. W przeciwnym wypadku Prezes Fundacji sk┼éada o┼Ťwiadczenie
o odrzuceniu spadku.

 

§ 13

 

1.      Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2.      Fundacja prowadzi gospodark─Ö finansow─ů i ksi─Ögi rachunkowe w oparciu o zasady okre┼Ťlone odr─Öbnymi przepisami.

3.      W ksi─Ögach rachunkowych dzia┼éalno┼Ť─ç statutowa Fundacji jest wyodr─Öbniona
od dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowi─ůzania ca┼éym swoim maj─ůtkiem.

§ 15

1.      Maj─ůtek i dochody Fundacji przeznaczone b─Öd─ů na realizacj─Ö celów statutowych zgodnie
z ustalonym programem dzia┼éania Fundacji oraz na koszty dzia┼éalno┼Ťci samej Fundacji.

2.      Dochody pochodz─ůce z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mog─ů by─ç u┼╝yte
na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 16 

1.      Organami Fundacji s─ů:

1)      Fundator,

2)      Rada Fundacji,

3)      Zarz─ůd.

2.      Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarz─ůdu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy.

 

Rada Fundacji

 

§ 17 

1.      Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym, kontrolnym i opiniotwórczym, odr─Öbnym od Zarz─ůdu i nie podlegaj─ůcym mu w zakresie wykonywania kontroli wewn─Ötrznej lub nadzoru, sk┼éadaj─ůcym si─Ö z 3 - 10 cz┼éonków.

2.      W sk┼éad pierwszej Rady Fundacji wchodz─ů osoby powo┼éane przez Fundatora,
z zastrzeżeniem postanowień pkt.4 zdanie 2.

3.      W sk┼éad Rady Fundacji mo┼╝e wchodzi─ç Fundator lub przedstawiciele Fundatora.

4.      Pierwszy sk┼éad Rady powo┼éuje Fundator, natomiast o powo┼éaniu kolejnych cz┼éonków Rady lub powo┼éaniu nowych cz┼éonków Rady na miejsce dotychczasowych, decyduje Rada Fundacji w formie uchwa┼éy. W przypadku, gdy z braku wystarczaj─ůcej liczby cz┼éonków, Rada Fundacji nie mo┼╝e podj─ů─ç uchwa┼éy o przyj─Öciu nowych cz┼éonków, uprawnienie
to przysługuje Fundatorowi.

5.      Rada Fundacji podejmuje dzia┼éalno┼Ť─ç, je┼╝eli w jej sk┼éad skutecznie powo┼éane zosta┼éy
co najmniej 3 osoby. W przeciwnym wypadku jedynym organem Fundacji staje si─Ö Zarz─ůd.

§ 18

 

1.      Rada Fundacji sk┼éada si─Ö z Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji i Cz┼éonków Rady. Przewodnicz─ůcego Rady powo┼éuje Fundator, powo┼éanie nast─Öpuje na czas nieokre┼Ťlony. W przypadku gdy Fundator nie ma mo┼╝liwo┼Ťci powierzenia funkcji Przewodnicz─ůcego Rady o wyborze Przewodnicz─ůcego w┼Ťród Cz┼éonków Rady decyduje Rada Fundacji
w formie uchwały.

2.      Przewodnicz─ůcy Rady Fundacji organizuje prac─Ö Rady Fundacji oraz reprezentuje Rad─Ö Fundacji na zewn─ůtrz. 

3.      Szczegó┼éowy zakres obowi─ůzków Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji, prócz postanowie┼ä niniejszego statutu okre┼Ťla Regulamin Rady Fundacji.

 

§ 19 

Do kompetencji Rady Fundacji nale┼╝y:

1)      okre┼Ťlanie ogólnych kierunków dzia┼éa┼ä Fundacji,

2)      coroczne zatwierdzanie programu dzia┼éania Fundacji przedstawionego przez Zarz─ůd, 

3)      przyj─Öcie sprawozdania Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Fundacji w danym roku kalendarzowym 
i udzielanie absolutorium cz┼éonkom Zarz─ůdu z wykonania przez nich obowi─ůzków,

4)      powo┼éanie i odwo┼éanie cz┼éonków Zarz─ůdu,

5)      reprezentowanie Fundacji w stosunkach z cz┼éonkami Zarz─ůdu,

6)      wyra┼╝anie opinii w sprawach przed┼éo┼╝onych przez Zarz─ůd,

7)      kontrolowanie stanu maj─ůtkowego Fundacji,

8)      uchwalanie aktów wewn─Ötrznych Fundacji,

9)      ustalanie wielko┼Ťci zatrudnienia i zasad wynagradzania cz┼éonków Zarz─ůdu, 

10)  decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodr─Öbnionych instytutów i placówek,

11)  powo┼éywanie i odwo┼éywanie dyrektorów wyodr─Öbnionych instytutów i placówek,

12)  podejmowanie uchwa┼éy o likwidacji Fundacji - w przypadku gdyby decyzji tej nie móg┼é podj─ů─ç Fundator,

13)  podejmowanie uchwa┼éy o po┼é─ůczeniu z inn─ů Fundacj─ů, na wniosek Zarz─ůdu - w przypadku gdyby decyzji tej nie móg┼é podj─ů─ç Fundator,

14)  opiniowanie projektów uchwa┼é w sprawie zmian statutu Fundacji przedstawionych przez Zarz─ůd - w przypadku gdyby decyzji tej nie móg┼é podj─ů─ç Fundator.

15)  zmiana statutu Fundacji, w tym poszerzenie celów dzia┼éania Fundacji.

16)  Opiniowanie planowanych przez Zarz─ůd dzia┼éa┼ä, które nie skutkuj─ů zwi─Ökszeniem maj─ůtku Fundacji.

 

§ 20

 

  1. Rada Fundacji mo┼╝e powo┼éa─ç dodatkowe organy Fundacji. 
  2. Rada Fundacji mo┼╝e powo┼éa─ç lub odwo┼éa─ç cz┼éonków dodatkowych organów Fundacji.

 

§ 21

 

1.            Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywaj─ů si─Ö nie rzadziej ni┼╝ raz w roku w terminie wyznaczonym przez Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji, podejmuj─ůc stosowne uchwa┼éy. 

2.            Posiedzenia Rady Fundacji zwo┼éuje Przewodnicz─ůcy Rady Fundacji z inicjatywy w┼éasnej lub na wniosek Prezesa Zarz─ůdu lub co najmniej dwóch cz┼éonków Rady Fundacji.

3.            W szczególnych przypadkach uchwa┼éy Rady Fundacji mog─ů zosta─ç podj─Öte tak┼╝e bez odbywania posiedzenia, w drodze g┼éosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego cz┼éonka Rady Fundacji, za pomoc─ů faxu na wskazany numer, lub poprzez z┼éo┼╝enie podpisów pod tre┼Ťci─ů uchwa┼éy przez poszczególnych cz┼éonków Rady Fundacji. 

4.            Na zaproszenie Rady Fundacji, w posiedzeniach Rady Fundacji mog─ů uczestniczy─ç Cz┼éonkowie Zarz─ůdu.

 

§ 22

 

1.            Uchwa┼éy Rady Fundacji zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów w obecno┼Ťci 2/3 cz┼éonków sk┼éadu Rady Fundacji, chyba ┼╝e niniejszy statut stanowi inaczej. W razie równo┼Ťci g┼éosów decyduje g┼éos Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji.

2.            W przypadku, gdy wszyscy cz┼éonkowie Rady Fundacji otrzymali pisemn─ů informacj─Ö 
z czternastodniowym uprzedzeniem o miejscu, czasie i programie posiedzenia Rady Fundacji, uchwa┼éy mog─ů by─ç podejmowane przy obecno┼Ťci mniej ni┼╝ 2/3 sk┼éadu Rady Fundacji.

3.            Wszelk─ů korespondencj─Ö skierowan─ů z czternastodniowym uprzedzeniem na adres wskazany przez cz┼éonka Rady Fundacji jako adres dla dor─Öcze┼ä uznaje si─Ö za prawid┼éowo dor─Öczon─ů z up┼éywem ostatniego dnia powy┼╝szego terminu. 

4.            Wobec cz┼éonka Rady Fundacji, który wska┼╝e adres elektroniczny b─ůd┼║ numer faksu jako adres dla dor─Öcze┼ä, wszelk─ů korespondencj─Ö skierowan─ů zgodnie z powy┼╝sz─ů informacj─ů cz┼éonka, w razie braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje si─Ö za dor─Öczon─ů prawid┼éowo najpó┼║niej z up┼éywem 7 dni od dnia transmisji danych.

 

§ 23

 

Mandat członka Rady Fundacji wygasa:

1)      z chwil─ů dor─Öczenia Zarz─ůdowi Fundacji przez cz┼éonka Rady Fundacji pisma
o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji,

2)      z chwil─ů jego ┼Ťmierci,

3)      z chwil─ů podj─Öcia uchwa┼éy  Rady Fundacji o wykluczeniu z Rady Fundacji. Uchwa┼éa
ta podejmowana jest wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éosów cz┼éonków Rady Fundacji przy obecno┼Ťci
co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji.

 

§ 24

 

W przypadku niemo┼╝no┼Ťci podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci przez Rad─Ö Fundacji, w szczególno┼Ťci
z uwagi na brak wymaganej liczby cz┼éonków, wszelkie uprawnienia i kompetencje Rady Fundacji okre┼Ťlone w § 18, § 19 nale┼╝─ů do Fundatora. W przypadku, gdyby Fundator nie móg┼é pe┼éni─ç obowi─ůzków Rady Fundacji, uprawnienia te przys┼éugiwa─ç b─Öd─ů ostatnim cz┼éonkom Rady Fundacji, do czasu wyboru nowych.

 

Zarz─ůd

 

§ 25

 

Zarz─ůd kieruje bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Fundacji i reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.

§ 26


Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z 1-3 cz┼éonków, których powo┼éuje na czas nieokre┼Ťlony Rada Fundacji,  z tym ze pierwszy Zarz─ůd powo┼éuje Fundator.

 

§ 27

 

Rada Fundacji, a w przypadku pierwszego Zarz─ůdu Fundator, powierza jednemu z Cz┼éonków Zarz─ůdu pe┼énienie funkcji Prezesa, a pozosta┼éym Cz┼éonkom Zarz─ůdu powierza pe┼énienie funkcji Wiceprezesów.

 

§ 28

 

1.      O┼Ťwiadczenia woli w imieniu Fundacji sk┼éada:    

1)       w przypadku Zarz─ůdu jednoosobowego - jedyny cz┼éonek  Zarz─ůdu,

2)      w przypadku Zarz─ůdu dwuosobowego – Prezes Zarz─ůdu i Wiceprezes dzia┼éaj─ůcy ┼é─ůcznie,   

3)      w przypadku Zarz─ůdu trzyosobowego - Prezes Zarz─ůdu i Wiceprezes dzia┼éaj─ůcy ┼é─ůcznie, lub dwóch Wiceprezesów dzia┼éaj─ůcych ┼é─ůcznie.

2.      Zarz─ůd mo┼╝e w drodze uchwa┼éy ustanawia─ç pe┼énomocników do podejmowania okre┼Ťlonych czynno┼Ťci.


§ 29

 

1.      Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝─ů wszystkie sprawy niezastrze┼╝one wyra┼║nie do kompetencji Rady Fundacji i Fundatora.

2.      Swoje zadania Zarz─ůd zobowi─ůzany jest wykonywa─ç z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů przy ┼Ťcis┼éym przestrzeganiu obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa i statutu.

 

§ 30

 

Do szczegó┼éowego zakresu dzia┼éania Zarz─ůdu Fundacji nale┼╝y: 

1)      reprezentowanie Fundacji na zewn─ůtrz;

2)      opracowywanie wieloletnich i rocznych planów dzia┼éania Fundacji;

3)      sporz─ůdzanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Fundacji;

4)      sprawowanie zarz─ůdu maj─ůtkiem Fundacji;

5)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6)      zaci─ůganie zobowi─ůza┼ä i zawieranie umów.

§ 31

 

1.      Zarz─ůd podejmuje decyzje w formie uchwa┼é.

2.      Uchwa┼éy Zarz─ůdu zapadaj─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów, w przypadku Zarz─ůdu trzyosobowego g┼éos ka┼╝dego cz┼éonka jest równy, W przypadku równo┼Ťci g┼éosów w Zarz─ůdzie dwuosobowym, decyduj─ůcy jest g┼éos Prezesa Zarz─ůdu.

 

§ 32

 

1.      Cz┼éonkowie Zarz─ůdu mog─ů otrzymywa─ç wynagrodzenie z tytu┼éu pe┼énienia swoich funkcji. W takim przypadku Cz┼éonek Zarz─ůdu jest zobowi─ůzany uzyska─ç pisemn─ů akceptacj─Ö Przewodnicz─ůcego Radu Fundacji, przy czym akceptacji wymaga wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia wynikaj─ůcego ze stosunku pracy, umowy o dzie┼éo, umowy zlecenia lub innych umów zwi─ůzanych z wykonywaniem prac na rzecz Fundacji lub przy realizowanych przez Fundacj─Ö projektach.

2.      Zarz─ůd mo┼╝e zatrudnia─ç pracowników w ramach realizowania celów statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Rad─Ö Fundacji.

 

§ 33

 

1.      Cz┼éonkostwo cz┼éonka Zarz─ůdu wygasa w przypadku jego ┼Ťmierci, odwo┼éania b─ůd┼║ jego rezygnacji.

2.      Cz┼éonkowie Zarz─ůdu mog─ů zosta─ç odwo┼éani w ka┼╝dym czasie bez podawania
 i uzasadniania przyczyny odwo┼éania.

3.      Cz┼éonków Zarz─ůdu odwo┼éuje Rada Fundacji. Je┼╝eli Rada Fundacji nie powo┼éa w miejsce odwo┼éanego cz┼éonka Zarz─ůdu nowego cz┼éonka Zarz─ůdu w terminie 14 dni od odwo┼éania, Fundator mo┼╝e sam powo┼éa─ç nowego cz┼éonka Zarz─ůdu w miejsce odwo┼éanego.
Zasady prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Fundacj─Ö

 

§ 34

 

1.      Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç w kraju i za granic─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů.

2.      Dochód z prowadzonej przez Fundacj─Ö dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej jest przeznaczony wy┼é─ůcznie na realizacj─Ö jej celów.

 

§ 35

Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, prowadzonej dla realizacji celów Fundacji, jest:

1)      wydawanie ksi─ů┼╝ek,

2)      wydawanie gazet,

3)      wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

4)      wydawanie nagra┼ä d┼║wi─Ökowych,

5)      dzia┼éalno┼Ť─ç wydawnicza pozosta┼éa,

6)      drukowanie gazet,

7)      dzia┼éalno┼Ť─ç poligraficzna pozosta┼éa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

8)      sk┼éadanie tekstu i wytwarzanie p┼éyt drukarskich,

9)      dzia┼éalno┼Ť─ç graficzna pomocnicza,

10)  reprodukcja nagra┼ä d┼║wi─Ökowych,

11)  reprodukcja nagra┼ä wideo,

12)  restauracje i inne placówki gastronomiczne,

13)  bary,

14)  przygotowywanie i dostarczanie ┼╝ywno┼Ťci dla odbiorców zewn─Ötrznych (katering), 

15)  dzia┼éalno┼Ť─ç rozrywkowa pozosta┼éa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

16)  prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pi─Öknych

17)  badanie rynku i opinii publicznej,

18)  reklama,

19)  dzia┼éalno┼Ť─ç komercyjna pozosta┼éa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

20)  zagospodarowanie i sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci na w┼éasny rachunek,

21)  kupno i sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci na w┼éasny rachunek, 

22)  wynajem nieruchomo┼Ťci na w┼éasny rachunek,

23)  po┼Ťrednictwo w obrocie nieruchomo┼Ťciami, 

24)  zarz─ůdzanie nieruchomo┼Ťciami na zlecenie,

25)  dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie oprogramowania,

26)  przetwarzanie danych,

27)  dzia┼éalno┼Ť─ç zwi─ůzana z bazami danych,

28)  dzia┼éalno┼Ť─ç zwi─ůzana z informatyk─ů pozosta┼éa.

 

§ 36

 

1.      Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza b─Ödzie prowadzona przez Fundacj─Ö lub przez wyodr─Öbnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zak┼éady i inne placówki.

2.      Wszystkie placówki prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů podlegaj─ů Zarz─ůdowi Fundacji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 37

 

Zapraszamy do naszego kina
Współpracujemy z WUP
Cyfryzacja kin współfinansowana przez
Partnerzy MSKC
[Tutaj powinien byŠ objekt FLASH]
Fundator